ส่งเสริมการจัดการดินที่ยั่งยืน

ส่งเสริมการจัดการดินที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้เปิดตัวศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาด้านดินแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระดับภูมิภาคแห่งแรกของโลกที่ส่งเสริมการจัดการดินที่ยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องหมายวันแผ่นดินโลก พื้นที่ 800 ไร่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการดินที่ยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับดินในระดับโลกและระดับภูมิภาคผ่านการวิจัยและพัฒนา

รวมถึงโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของประชากรนายกัลยาภัทรจันทรศรีวงศ์ผู้ช่วยเลขานุการถาวรกล่าว ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ CESRA ถูกสร้างขึ้นตามธีมปีนี้ว่า “เป็นทางออกสำหรับมลพิษในดิน” ประเทศนี้ได้รับการรับรองโดย Global Soil Partnership เพื่อเป็นเจ้าภาพในศูนย์ภูมิภาคสำหรับ 24 ประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจะเป็นผู้นำในการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาเซียนและชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรดินและกระตุ้นการอภิปรายและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการดินที่ยั่งยืนในหมู่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไป